18  Resta de codis, no classificats i codis E

259. Codi residual, no classificat

327.00  Insomni orgànic no especificat

327.01  Insomni causat per una afecció mèdica classificada en un altre lloc

327.09  Altres tipus d'insomni orgànic

327.1  Trastorn orgànic de somnolència excessiva [hipersòmnia orgànica]

327.2  Apnea del son orgànica

327.3  Trastorn del ritme circadiari del son

327.4  Parasòmnia orgànica

327.51  Trastorn períodic del moviment de les extremitats

327.59  Altres trastorns orgànics del moviment relacionats amb el son

327.8  Altres trastorns del son orgànics

780.02  Alteració transitòria del coneixement

780.1  Al·lucinacions. Auditives, gustatives, olfactòries, tàctils, NOS

780.5  Trastorns del son

780.64  Calfreds (sense febre)

780.65  Hipotèrmia no associada amb temperatura ambiental baixa

780.9  Altres símptomes generals

781.5  Dits de baqueta de timbal

781.6  Meningisme. Síndrome de Dupré

782.3  Edema. Anasarca, hidropesia, edema localitzat NOS

782.6  Pal·lidesa i enrojolament

782.8  Canvis en la textura de la pell. Engruiximent de la pell, induració de la pell

782.9  Altres símptomes que afecten la pell i teixits tegumentaris

783.0  Anorèxia. Pèrdua de gana

783.6  Polifàgia. Ingestió excessiva d'aliments, hiperalimentació NOS

784.2  Tumefacció, massa o bony al cap i coll. Lesió ocupant d'espai, intracranial NOS

790.1  Velocitat de sedimentació elevada

790.6  Altres anormalitats químiques de sang. Nivell sèric anormal:cobalt,coure,ferro,liti,magnesi,minerals,zinc

790.9  Altres troballes inespecífiques en examen de sang

792.9  Altres troballes anormals inespecífiques en substàncies corporals. Líquid: peritoneal, pleural, sinovial

793.2  Troballes anormals inespecíf.en examen radiològic en altres exàmens d'altres òrgans intratoràcics. Cor

793.9  Altres troballes anormals inespecíf.en examen radiològic en altres exàmens d'estructura corporal

794.9  Altres resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals. Bufeta urinària, pàncrees, placenta, melsa

795.4  Altres troballes histològiques anormals inespecífiques

795.8  Marcadors tumorals anormals

796.3  Lectura de tensió arterial baixa inespecífica

796.4  Altres troballes clíniques anormals

796.5  Troballa anormal en cribratge antenatal

796.6  Troballes anormals en cribratge neonatal

796.9  Altres troballes anormals inespecificades

798  Mort sobtada de causa desconeguda

799.2  Nerviosisme. "Nervis"

799.3  Debilitat inespecificada

799.8  Altres afeccions mal definides

799.9  Altres causes desconegudes i inespecificades de morbiditat i mortalitat. Malaltia no diagnosticada

V07.0  Necessitat d'aïllament. Admissió per protegir l'individu després del contacte amb malalties infeccioses

V07.2  Necessitat de immunoteràpia profilàctica. Antitoxina tetànica, contraverí, RhoGAM, sèrums immunes

V07.3  Necessitat d'altra quimioteràpia profilàctica

V07.5  Ús profilàctic d'agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens

V07.8  Necessitat d'altra mesura profilàctica especificada

V07.9  Necessitat de mesura profilàctica inespecificada

V13.1  Història personal de malaltia trofoblàstica

V13.8  Història personal d'altres malalties especificades

V13.9  Història personal de malaltia inespecificada

V15.2  Història personal de cirurgia d'altres òrgans majors

V15.3  Història personal d'irradiació. Exposició prèvia a radiació terapèutica o a altra radiació ionitzant

V15.81  Història personal d'incompliment de tractament mèdic

V15.84  Història personal d'exposició a asbest

V15.85  Història personal d'exposició a fluids corporals potencialment perillosos

V15.86  Història personal d'exposició al plom

V15.87  Història personal d'oxigenació de membrana extracorpòria [OMEC]

V15.89  Altra història personal especificada que presenta riscs per a la salut

V15.9  Història personal inespecificada que presenti riscs per a la salut

V16  Història familiar de neoplàsia maligna

V17  Història familiar de certes malalties cròniques incapacitants

V18  Història familiar d'algunes altres afeccions especificades

V19  Història familiar d'altres afeccions

V21  Estats constitucionals del desenvolupament

V41.8  Altres problemes de funcions especials

V41.9  Problema inespecificat de funcions especials

V42.8  Estat d'altre òrgan o teixit especificat reemplaçat per trasplantament

V42.9  Estat d'òrgan o teixit inespecificats reemplaçats per trasplantament

V43.8  Estat d'altre òrgan o teixit reemplaçat per altres mitjans que el trasplantament homòleg, heteròleg

V44.7  Portadora de vagina artificial

V44.8  Altre estat d'obertura artificial

V44.9  Estat d'obertura artificial inespecificat

V45.7  Absència adquirida d'òrgan

V45.83  Estat d'extracció d'implant de mamella

V45.84  Estat de restauració dental. Presència de: corones dentals, d'empast dental

V45.86  Estat de cirurgia bariàtrica

V45.87  Estat d'extracció d'òrgan trasplantat

V45.88  Estat postadministració de tPA (rtPA) en un altre centre durant les últimes 24 hores abans de l'ingrés al centre actual

V45.89  Altre estat postoperatori. Presència de neuromarcapàs o altre dispositiu electrònic

V46.0  Dependència d'aspirador

V46.3  Dependència de cadira de rodes

V46.8  Dependència d'altres màquines habilitadores.Cambra hiperbàrica,MSOP[mecanisme selector operat pacient]

V46.9  Dependència de màquina inespecificada

V47.0  Deficiències d'òrgans interns

V47.1  Problemes mecànics i motors d'òrgans interns

V47.2  Altres problemes cardiorespiratoris. Intolerància exercici amb dolor en:activitat normal o menys, repòs

V47.9  Altres problemes d'òrgans interns, inespecificats

V48.0  Deficiències de cap

V48.8  Altres problemes de cap, coll i tronc

V48.9  Problema de cap, coll i tronc inespecificat

V49.8  Altres processos especificats que influeixen en l'estat de salut

V49.9  Processos inespecificats que influeixen en l'estat de salut

V50.0  Trasplantament de cabells

V50.1  Altra cirurgia plàstica per raons estètiques. Augment o reducció de mamella, estiratge (lifting)

V50.3  Perforació de lòbul de l'orella

V50.4  Extracció profilàctica d'òrgan

V50.8  Altra cirurgia electiva amb finalitat altra que la de proporcionar salut

V50.9  Cirurgia electiva amb finalitat altra que la de proporcionar salut, inespecificada

V59  Donadors

V61.5  Dona que entra en contacte amb serveis sanitaris per multiparitat

V64  Persones que entren en contacte a/serveis sanitaris per a procediments específics,que no es realitzen

V69  Problemes relacionats amb l'estil de vida

V83  Portador de malaltia d'origen genètic

V84  Predisposició genètica a malaltia

V85.1  Índex de massa corporal entre 19 i 24 en l'adult

V86  Receptor d'estrògens

V87  Altres antecedents i exposicions personals especificats que presenten riscos per a la salut

V88  Absència adquirida d'altres òrgans i teixits

V89  Altres afeccions sospitades no trobades

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut