Neoplàsies

Notes – 1. La llista que segueix proporciona els codis numèrics de neoplàsies segons la localització anatòmica. Per a cada localització hi ha sis codis numèrics possibles segons si la neoplàsia en qüestió és maligna, benigna, in situ, de comportament incert o de natura no especificada. La descripció de la neoplàsia sovint indicarà quina de les sis columnes és l’apropiada; p. ex., «melanoma maligne de pell», «fibroadenoma benigne de mama», «carcinoma in situ de coll uterí».
Si no hi figuren aquests elements descriptius, caldrà consultar la resta de l’índex alfabètic de malalties per a trobar-hi la columna apropiada per a cada varietat morfològica (histològica) inclosa en la llista; p. ex., «mesonefroma -v. neoplàsia, maligna»; «embrioma -v.t. neoplàsia, comportament incert»; «Bowen, malaltia de -v. neoplàsia, pell, in situ». No obstant això, la cerca en l’índex es pot obviar si la descripció de la neoplàsia inclou un dels elements descriptius anteriors; p. ex., l’adenoma maligne de còlon rep el codi 153.9, i no el codi 211.3, perquè l’adjectiu «maligne» anul·la l’entrada de l’índex «adenoma -v.t. neoplàsia, benigna».

2. Classifiqueu les localitzacions marcades amb un asterisc (*) (p. ex., cara NCAL*) com a neoplàsia maligna de pell d’aquestes localitzacions si el tipus de neoplàsia correspon a un carcinoma de cèl·lules escatoses o a un carcinoma epidermoide, i com a neoplàsia benigna de pell d’aquestes localitzacions si es tracta d’un papil·loma (qualsevol tipus).

Abreviacions de les columnes

Maligna:
   P. Primària
   S. Secundària
   CIS. Carcinoma in situ
B. Benigna
CI. Comportament incert
NE. No especificada

 

Recordeu la columna que us interessa i observeu que la primera columna s'amplia segons s'amplii aquesta pàgina. Estan disposades per ordre alfabètic, podeu utilitzar (com és habitual) el cercador del navegador (activable directament amb Ctrl+F, o Ctrl+B pel de Microsoft).

 

Neoplàsia

P.

S.

CIS.

B.

CI.

NE.

– abdomen, abdominal

195.2

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – cavitat

195.2

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – òrgan

195.2

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – paret

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – – teixit connectiu

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – víscera

195.2

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– abdominopelviana

195.8

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– acromi (apòfisi)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– adenoide (faringe) (teixit)

147.1

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– aixella, axil·lar

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – plec

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– ala del nas (externa)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– alvèol

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– alvèol dental NCAL

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– alveolar

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – mucosa

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – solc

145.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – vora o apòfisi

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – carcinoma

143.9

– – – – inferior

143.1

– – – – superior

143.0


– – – inferior

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – mucosa

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – superior

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– amígdala

146.0

198.89

230.0

210.5

235.1

239.0

– – faríngia

147.1

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – gola, faucial

146.0

198.89

230.0

210.5

235.1

239.0

– – lingual

141.6

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – palatina

146.0

198.89

230.0

210.5

235.1

239.0

– – pilar (anterior) (posterior)

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– ampul·la de Vater

156.2

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– anell de Waldeyer

149.1

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– annexos (uterins)

183.9

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– anorectal (unió), anus i recte

154.8

197.5

230.7

211.4

235.2

239.0

– antre (de Highmore) (maxil·lar)

160.2

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – pilòric

151.2

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – timpànic

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– anus, anal

154.3

197.5

230.6

211.4

235.5

239.0

– – conducte

154.2

197.5

230.5

211.4

235.5

239.0

– – esfínter

154.2

197.5

230.5

211.4

235.5

239.0

– – localitzacions contigües a unió rectosigmoide o recte

154.8

– – marge

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – pell

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– aorta (toràcica)

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – abdominal

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– apèndix

153.5

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– apèndix xifoide

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– aponeurosi

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – palmar

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – plantar

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– aracnoide (cerebral)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – espinal

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– arc glossopalatí

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– arc palatofaringi

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– arèola (femenina)

174.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – masculina

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– aritenoide (cartílag)

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – plec -v. neoplàsia, plec aritenoepiglòtic– artèria -v. neoplàsia, teixit connectiu– articulació NCAL (v.t. neoplàsia, os)

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – acromioclavicular

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – bossa o membrana sinovial -v. neoplàsia, teixit connectiu– – costovertebral

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – esternocostal

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – temporomaxil·lar

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– associada amb òrgantrasplantat

199.2

– atles

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– auditiu -iva– – canal (extern) (pell)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – intern

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – nervi

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – trompa d’Eustaqui

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – – obertura

147.2

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– aurícula, cardíaca

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– aurícula, orella

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – cartílag

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– auricular, conducte (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – intern

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– avantbraç NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– banda ventricular de la laringe

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– bilis, biliar -s (vies)

156.9

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – canalicles (bilífers) (intrahepàtics)

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – canals, interlobulars

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – – localitzacions contigües

156.8

– – conducte o via (cístic -a) (comú) (extrahepàtic -a)

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – – interlobular

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – – intrahepàtic

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – – – i extrahepàtic

156.9

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – – localitzacions contigües a vesícula biliar

156.8

– boca

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

145.8

– – part especificada NCAL

145.8

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – sòl

144.9

198.89

230.0

210.3

235.1

239.0

– – – localitzacions contigües

144.8

– – – porció anterior

144.0

198.89

230.0

210.3

235.1

239.0

– – – porció lateral

144.1

198.89

230.0

210.3

235.1

239.0

– – sostre

145.5

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – vestíbul

145.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– bossa -v. neoplàsia, teixit connectiu– bossa craniofaríngia

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– bossa de Rathke

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– braç NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– branquial -s (fenedura) (vestigis)

146.8

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– broncogènica, bronquiogènica (pulmó)

162.9

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– bronqui

162.9

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – carina

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul inferior del pulmó

162.5

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul mitjà del pulmó

162.4

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul superior del pulmó

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – localitzacions contigües a pulmó o tràquea

162.8

– – principal

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– bronquíol

162.9

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– bucal (cavitat)

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – comissura

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – fenedura (inferior) (superior)

145.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – mucosa

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– budell -v. neoplàsia, intestí– bufeta (urinària)

188.9

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – coll

188.5

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – cúpula

188.1

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – esfínter

188.8

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – localitzacions contigües

188.8

– – orifici

188.9

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – – ureteral

188.6

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – – uretral

188.5

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – paret

188.9

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – – anterior

188.3

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – – lateral

188.2

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – – posterior

188.4

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – trígon

188.0

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– – úrac

188.7

233.7

223.3

236.7

239.4

– caixa toràcica (paret) NCAL

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– calze renal

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– cama NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– canalicles biliars (bilífers) (intrahepàtics)

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– canell NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– cap del còlon

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– cap NCAL*

195.0

198.89

232.4

229.8

238.8

239.8

– capil·lar -v. neoplàsia, teixit connectiu– cara NCAL*

195.0

198.89

232.3

229.8

238.8

239.8

– càrdies (gàstric)

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– cardioesòfagica

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– carina (bronqui)

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– caròtide (artèria)

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – cos

194.5

198.89

227.5

237.3

239.7

– carp (qualsevol os)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– cartílag (articular) (articulació) NCAL -v.t. neoplàsia, os

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – aritenoide

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – auricular

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – bronquis

162.2

197.3

212.3

235.7

239.1

– – costal

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – costella

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – cricoide

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – cuneïforme

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – epiglotis

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – – cara o superfície anterior

146.4

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – intervertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – laringe, laringi -íngia

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – nas, nasal

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – orella (externa)

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – parpella

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – pavelló de l’orella

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – semilunar (genoll)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – teixit connectiu-v. neoplàsia, teixit connectiu– – tiroide

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – tràquea

162.0

197.3

231.1

212.2

235.7

239.1

– – xifoide

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– cartílag o disc intervertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– cavitat– – bucal

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – nasal

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – oral

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – peritoneal

158.9

197.6

211.8

235.4

239.0

– – timpànica

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– cec

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– cella

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– central– – sistema nerviós -v. neoplàsia, sistema nerviós– – substància blanca

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– cerebel, cerebel·lós -osa

191.6

198.3

225.0

237.5

239.6

– cerebral NCAL

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – angle pontocerebel·lós

191.6

198.3

225.0

237.5

239.6

– – bulb raquidi

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – càpsula interna

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cerebel NE

191.6

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cervell

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – còrtex (cerebral)

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cos callós

191.8

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cos estriat

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – ganglis basals

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – globus pàl·lid

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – hipocamp

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– – hipotàlem

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – lòbul frontal

191.1

198.3

225.0

237.5

239.6

– – lòbul occipital

191.4

198.3

225.0

237.5

239.6

– – lòbul parietal

191.3

198.3

225.0

237.5

239.6

– – lòbul temporal

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– – localitzacions contigües

191.8

– – meninges

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – mesencèfal

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – peduncle

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – plexe coroide

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– – protuberància anular

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – tàlem

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – tapètum

191.8

198.3

225.0

237.5

239.6

– – tronc

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – uncus

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– – ventricle (sòl)

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– cervell, cerebral (còrtex) (hemisferi) (substància blanca)

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – meninges

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – peduncle

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – ventricle (qualsevol)

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– cicatriu NCAL (v.t. neoplàsia, pell)

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.2

– clavícula

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– clítoris

184.3

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– clivus

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– coana

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– coccigeal– – cos o glomus

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– – vèrtebra

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– còccix

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– colangíol

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– coll NCAL*

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– coll uterí (cervical) (úter)

180.9

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – conducte

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – endocèrvix (conducte) (glàndula)

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – exocèrvix

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – glàndula de Naboth

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – localitzacions contigües

180.8

– – monyó

180.8

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – orifici extern

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – orifici intern

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – unió esquamocilíndrica

180.8

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– còlon -v.t. neoplàsia, intestí, gros, i recte

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– columel·la

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– columna vertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – còccix

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – sacre

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– colze NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– comissura– – labial, llavi

140.6

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – laríngia

161.0

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – palpebral (ull) (interna) (externa)

173.1

198.2

232.1

216.1

238.2

239.2

– con medul·lar

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– conducte (biliar) extrahepàtic

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – localitzacions contigües a vesícula biliar

156.8

– conducte (biliar) intrahepàtic

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– conducte biliar (extrahepàtic)

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – intrahepàtic

155.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– conducte cístic i conducte comú

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– conducte colèdoc

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– conducte comú

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– conducte de Müller– – femení

184.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – masculí

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– conducte de Santorini

157.3

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– conducte de Stensen

142.0

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– conducte de Wharton

142.1

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– conducte de Wirsung

157.3

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– conducte deferent

187.6

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– conducte ejaculador

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– conducte galactòfor -v. neoplàsia, mama– conducte nasolacrimal

190.7

198.4

234.0

224.7

238.8

239.8

– conducte tiroglòs

193

198.89

234.8

226

237.4

239.7

– conducte, canal– – anal

154.2

197.5

230.5

211.4

235.5

239.0

– – auditiu (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – auricular (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– conjuntiva

190.3

198.4

234.0

224.3

238.8

239.8

– cor

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– – localitzacions contigües a mediastí o tim

164.8

– corda, cordó, medul·la (veritable) (vocal)

161.0

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – espermàtic

187.6

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– – espinal (cervical) (lumbar) (toràcica)

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– – falsa

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– cordes vocals (veritables)

161.0

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – falses

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– cordó espermàtic

187.6

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– cornet

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– cornet (os)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – nasal

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– còrnia (limbe)

190.4

198.4

234.0

224.4

238.8

239.8

– coroide

190.6

198.4

234.0

224.6

238.8

239.8

– – plexe

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– corpuscle aòrtic

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– còrtex– – cerebral

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – suprarenal

194.0

198.7

234.8

227.0

237.2

239.7

– cos– – albicant

183.0

198.6

233.39

220

236.2

239.5

– – callós, cervell

191.8

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cavernós

187.3

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – ciliar

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– – estriat, cervell

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – gàstric

151.4

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – paraaòrtic

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– – penis

187.3

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – úter

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – – istme

182.1

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– costella

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– crani

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– cranial -s (fossa, qualsevol)

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – meninges

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – nervi (qualsevol)

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– craniofaringi -íngia (conducte) (bossa)

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– cricofaríngia

148.0

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– cricoide

148.0

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – cartílag

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– cripta de Morgagni

154.8

197.5

230.7

211.4

235.2

239.0

– cristal·lí

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– cua de cavall

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– cúbit (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– cuir cabellut

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– cuixa NCAL*

195.5

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– cutània -v. neoplàsia, pell– cutis -v. neoplàsia, pell– dermis -v. neoplàsia, pell– diafragma

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– digestiu -s, òrgans, aparell, tub o tracte NCAL

159.9

197.8

230.9

211.9

235.5

239.0

– – localitzacions contigües a peritoneu

159.8

– disc intervertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– disseminada

199.0

199.0

234.9

229.9

238.9

199.0

– dit de la mà NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– dit del peu NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– diverticle de Meckel

152.3

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– Douglas, fons de sac o bossa de

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– duodè

152.0

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– duramàter (cranial)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – cerebral

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – espinal

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– endocardi

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– endocèrvix (conducte) (glàndula)

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– endometri (estroma) (glàndula)

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– engonal NCAL

195.3

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– entèrica -v. neoplàsia, intestí– epèndima (cervell)

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– epicardi

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– epidídim

187.5

198.82

233.6

222.3

236.6

239.5

– epidural

192.9

198.4

225.9

237.9

239.7

– epiglotis

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – cara (laríngia) posterior

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – cara o superfície anterior

146.4

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – cartílag

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – porció suprahioïdal

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – vora (marge) lliure

146.4

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – – zona d’unió

146.5

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– epipló

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– escàpula (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– escleròtica

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– escrot (pell)

187.7

198.82

233.6

222.4

236.6

239.5

– esfenoide, esfenoïdal

160.5

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – si

160.5

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– esfínter– – anal

154.2

197.5

230.5

211.4

235.5

239.0

– – Oddi

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– esòfag

150.9

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – abdominal

150.2

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – cervical

150.0

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – distal (terç)

150.5

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – inferior (terç)

150.5

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – localitzacions contigües

150.8

– – mitjà (terç)

150.4

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – part especificada NCAL

150.8

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – proximal (terç)

150.3

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – superior (terç)

150.3

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– – toràcic

150.1

197.8

230.1

211.0

235.5

239.0

– espai retronasal

147.9

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– espatlla NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– espinal (columna)

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – arrel

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – bulb

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – còccix

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – duramàter

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– – lumbosacra

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – medul·la (cervical) (lumbar) (sacra) (toràcica)

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– – membrana

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– – meninges

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– – nervi (arrel)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – piamàter

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– – sacre

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– esquelet, esquelètic -a NCAL

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– esquena NCAL*

195.8

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– estern

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– estómac

151.9

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – antre (pilòric)

151.2

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – càrdies

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – corpus

151.4

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – cos

151.4

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – curvatura major NCAL

151.6

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – curvatura menor NCAL

151.5

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – fons

151.3

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – localitzacions contigües

151.8

– – orifici cardial

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – paret NCAL

151.9

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – – anterior NCAL

151.8

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – – posterior NCAL

151.8

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – pílor

151.1

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – prepílor

151.1

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– estroma endometrial

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– etmoïdal (si)

160.3

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – os o laberint

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– exocèrvix

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– extern– – meat (orella)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – orifici, coll uterí

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– extradural

192.9

198.4

225.9

237.9

239.7

– extrarectal

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– extremitat*

195.8

198.89

232.8

229.8

238.8

239.8

– – inferior*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– – superior*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– falanges

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – mà

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – peu

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– falç (cerebel) (cervell)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– faringe, faringi -íngia

149.0

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– – amígdala

147.1

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – bossa

147.1

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – fòrnix

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – paret (lateral) (posterior)

149.0

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– – recés

147.2

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – regió

149.0

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– fàscia -v. neoplàsia, teixit connectiu– – palmar

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – plantar

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– fèmur (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– fetge

155.2

197.7

230.8

211.5

235.3

239.0

– – primària

155.0

– fil terminal

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– flanc NCAL*

195.8

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– flexura sigmoïdal (inferior) (superior)

153.3

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– fol·licle de Naboth

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– fons– – estómac

151.3

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – úter

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– fons de sac (de Douglas)

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– fons de sac rectouterí

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– fòrnix– – faringi

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – vaginal

184.0

198.82

233.31

221.1

236.3

239.5

– forqueta vulvar

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– fossa– – amigdalina

146.1

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – anterior (cranial)

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cranial

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – hipofítica

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– – isquiorectal

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – mitjana (cranial)

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – piriforme

148.1

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – posterior (cranial)

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – pterigoïdal

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – Rosenmüller

147.2

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– fossa o espai antecubital*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– fossa o espai popliti*

195.5

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– fossa o si piriforme

148.1

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– fre– – lingual

141.3

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – llavis -v. neoplàsia, llavi, interna– front (pell)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– frontal– – lòbul, cervell

191.1

198.3

225.0

237.5

239.6

– – meninges

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – pol

191.1

198.3

225.0

237.5

239.6

– – si

160.4

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– full de llibre (boca)

145.8

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– galta

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – cara interna

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – externa

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – interna

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – mucosa

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– gangli (v.t. neoplàsia, teixit connectiu)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – nervi cranial

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– ganglis (v.t. neoplàsia, teixit connectiu)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – basals

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– Gartner, conducte de

184.0

198.82

233.31

221.1

236.3

239.5

– gàstrica -v. neoplàsia, estómac– gastrocòlica

159.8

197.8

230.9

211.9

235.5

239.0

– gastrointestinal (tracte) NCAL

159.9

197.8

230.9

211.9

235.5

239.0

– generalitzada

199.0

199.0

234.9

229.9

238.9

199.0

– geniva

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– geniva (alveolar) (marginal)

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

143.8

– – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – mandibular

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – maxil·lar

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– genoll NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– gland penià

187.2

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– glàndula, glandular (sistema) (limfàtic) -v.t. neoplàsia, limfàtic, gangli– – Bartholin

184.1

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – bulbouretral

189.3

198.1

233.9

223.81

236.99

239.5

– – Cowper

189.3

198.1

233.9

223.81

236.99

239.5

– – endocrina NCAL

194.9

198.89

227.9

237.4

239.7

– – – pluriglandular NCAL

198.89

234.8

227.8

237.4

239.7


– – mamària -v. neoplàsia, mama– – Meibom

173.1

198.2

232.1

216.1

238.2

239.2

– – Naboth (fol·licle)

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – salival -v. neoplàsia, glàndula o conducte salival– – sebàcia -v. neoplàsia, pell– – Skene

189.4

198.1

233.9

223.89

236.99

239.5

– – submandibular

142.1

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – submaxil·lar (conducte)

142.1

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – sudorípara (apocrina) (eccrina), localització no especificada

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.2

– – – localitzacióespecificada -v. neoplàsia, pell– – vestibular major

184.1

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – Virchow

196.0

229.0

238.8

239.8

– – vulvovaginal

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– glàndula o conducte salival (major)

142.9

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – localitzacions contigües

142.8

– – menor NCAL

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – paròtide

142.0

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – pluriglandular

142.8

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – sublingual

142.2

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – submandibular

142.1

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– – submaxil·lar

142.1

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– globus ocular

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– globus pàl·lid

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– glomus– – coccigeal

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– – jugular

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– glotis

161.0

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– gola

149.0

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– gola (fauces) NCAL

146.9

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – amígdala

146.0

198.89

230.0

210.5

235.1

239.0

– – pilars

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– grans vasos NCAL

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– hèlix

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– hemisferi cerebral

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– hepàtic -a

155.2

197.7

230.8

211.5

235.3

239.0

– – angle (còlon)

153.0

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – conducte (biliar)

156.1

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – primària

155.0

– hil pulmonar

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– himen

184.0

198.82

233.31

221.1

236.3

239.5

– hipocamp, cervell

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– hipofaringe, hipofaríngia NCAL

148.9

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – fossa (si) piriforme

148.1

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – localització especificada NCAL

148.8

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

148.8

– – paret

148.9

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – – posterior

148.3

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – regió postcricoïdal

148.0

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– hipòfisi

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– hipotàlem

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– húmer (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– ileocecal (apèndix) (unió) (vàlvula)

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– ili (intestí prim)

152.2

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– ili (os ilíac)

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– illes o illots de Langerhans

157.4

197.8

230.9

211.7

235.5

239.0

– immunoproliferativa NCAL

203.8

– infraclavicular (regió)*

195.1

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– inguinal (regió)*

195.3

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– ínsula

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– ínsula de Reil

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– intern -a– – càpsula

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– – orifici (coll uterí)

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– intestí, intestinal

159.0

197.8

230.7

211.9

235.2

239.0

– – gros

153.9

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – angle esplènic

153.7

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – angle hepàtic

153.0

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – apèndix

153.5

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – cap del còlon

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – cec

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – còlon

153.9

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – ascendent

153.6

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – cap

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – descendent

153.2

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – distal

153.2

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – dret

153.6

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – esquerre

153.2

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – i recte

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– – – – localitzacions contigües

153.8

– – – – pelvià

153.3

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – sigmoide (flexura)

153.3

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – – transvers

153.1

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – flexura sigmoïdal (inferior) (superior)

153.3

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – ileocecal (apèndix) (vàlvula)

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – – localitzacions contigües

153.8

– – prim

152.9

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– – – duodè

152.0

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– – – ili

152.2

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– – – jejú

152.1

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– – – localitzacions contigües

152.8

– – tracte NCAL

159.0

197.8

230.7

211.9

235.2

239.0

– intraabdominal

195.2

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– intracranial NCAL

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– intraocular

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– intraorbital

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– intrasellar

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– intratoràcica (cavitat) (òrgans NCAL)

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – localitzacions contigües a òrgans respiratoris

165.8

– iris

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– isqui

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– isquiorectal (fossa)

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– istme uterí

182.1

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– jejú

152.1

197.4

230.7

211.2

235.2

239.0

– labial -v.t. neoplàsia, llavi– – solc (inferior) (superior)

145.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– lacrimal– – canalicle

190.7

198.4

234.0

224.7

238.8

239.8

– – conducte (nasal)

190.7

198.4

234.0

224.7

238.8

239.8

– – glàndula

190.2

198.4

234.0

224.2

238.8

239.8

– – punt

190.7

198.4

234.0

224.7

238.8

239.8

– – sac

190.7

198.4

234.0

224.7

238.8

239.8

– Langerhans, illes o illots de

157.4

197.8

230.9

211.7

235.5

239.0

– laringe, laringi -íngia NCAL

161.9

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – cartílag (aritenoide) (cricoide) (cuneïforme) (tiroide)

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – comissura (anterior) (posterior)

161.0

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – extrínseca NCAL

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – – referida a la hipofaringe

148.9

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

161.8

– – plec aritenoepiglòtic

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – plec interaritenoïdal

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – plec vestibular

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– laringofaringe

148.9

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– limbe de la còrnia

190.4

198.4

234.0

224.4

238.8

239.8

– limfa, limfàtic– – conducte NCAL (v.t. neoplàsia, teixit connectiu)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – gangli (secundària)

196.9

229.0

238.8

239.8

– – – abdominal

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – aixella, axil·lar

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – aòrtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – auricular (anterior) (posterior)

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – braç

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – braquial

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – broncopulmonar

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – bronquial

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – cama

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – cap

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – cara

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – celíac

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – cervical

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – cervicofacial

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – Cloquet

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – còlic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – coll

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – conducte comú

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – crural

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – cubital

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – diafragmàtic

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – engonal

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – epigàstric inferior

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – epitroclear

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – escalè

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – esofàgic

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – esplènic (hilar)

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – extremitat– – – – inferior

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – – superior

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – gàstric

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – hepàtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – hilar (pulmonar)

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – – esplènic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – hipogàstric

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – ileocòlic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – ilíac

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – infraclavicular

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – inguinal

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – innominat

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – intercostal

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – intestinal

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – intraabdominal

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – intrapelvià

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – intratoràcic

196.1

229.0

238.8

239.9

– – – jugular

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – localització NCAL

196.9

229.0

238.8

239.8

– – – localitzacions múltiples en les categories 196.0-196.6

196.8

229.0

238.8

239.8

– – – lumbar

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – mandibular

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – mediastínic

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – mediocòlic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – mesentèric (inferior) (superior)

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – obturador

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – occipital

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – pancreàtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – paraaòrtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – paracervical

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – paramètric

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – parasternal

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – parotidi

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – pectoral

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – pelvià

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – periaòrtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – peripancreàtic

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – pilòric

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – popliti

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – portal

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – preauricular

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – prelaringi

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – presimfisial

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – pretraqueal

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – primària (qualsevol localització) NCAL

202.9

– – – pulmonar (hilar)

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – retrofaringi

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – retroperitoneal

196.2

229.0

238.8

239.8

– – – Rosenmüller

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – sacre

196.6

229.0

238.8

239.8

– – – subclavicular

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – subescapular

196.3

229.0

238.8

239.8

– – – subinguinal

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – sublingual

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – submandibular

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – submaxil·lar

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – submentonià

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – supraclavicular

196.0

229.0

238.8

239.8

– – – tibial

196.5

229.0

238.8

239.8

– – – toràcic

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – traqueal

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – traqueobronquial

196.1

229.0

238.8

239.8

– – – Virchow

196.0

229.0

238.8

239.8

– – nòdul (v.t. neoplàsia, limfa, gangli, primària)

202.9

– – vas (v.t. neoplàsia, teixit connectiu)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– lingual NCAL (v.t. neoplàsia, llengua)

141.9

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– llavi (externa) (zona del pintallavis) (vora lliure dels llavis)

140.9

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – cara bucal -v. neoplàsia, llavi, interna– – cara interna -v. neoplàsia, llavi, interna– – cara oral -v. neoplàsia, llavi, interna– – comissura

140.6

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – fre -v. neoplàsia, llavi, interna– – inferior

140.1

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – – interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral)

140.4

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral)

140.5

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – – inferior

140.4

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – – superior

140.3

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

140.8

– – localitzacions contigües a cavitat oral o faringe

149.8

– – mucosa -v. neoplàsia, llavi, interna– – pell (comissura) (infrerior) (superior)

173.0

198.2

232.0

216.0

238.2

239.2

– – superior

140.0

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

– – – interna (bucal) (fre) (mucosa) (oral)

140.3

198.89

230.0

210.0

235.1

239.0

llavi -s (pell)

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – major -s

184.1

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – menor -s

184.2

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– llengua

141.9

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – amígdala

141.6

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – anterior (dos terços) NCAL

141.4

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – – superfície dorsal

141.1

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – – superfície ventral

141.3

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – arrel

141.0

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – base (superfície dorsal)

141.0

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – forat cec

141.1

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – fre lingual

141.3

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – línia mitjana NCAL

141.1

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

141.8

– – marge (lateral)

141.2

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – part fixa NCAL

141.0

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – part mòbil NCAL

141.4

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – posterior (terç)

141.0

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – punta

141.2

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – superfície (dorsal)

141.1

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – – base

141.0

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – – ventral

141.3

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – superfície dorsal NCAL

141.1

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – vora (lateral)

141.2

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– – zona d’unió

141.5

198.89

230.0

210.1

235.1

239.0

– llengüeta, pulmó

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– lligament -v.t. neoplàsia, teixit connectiu– – ample

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– – Mackenrodt

183.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – no uterí -v. neoplàsia, teixit connectiu– – rodó

183.5

198.82

221.0

236.3

239.5

– – sacrouterí

183.4

198.82

221.0

236.3

239.5

– – uterí

183.4

198.82

221.0

236.3

239.5

– – uteroovàric

183.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – uterosacre

183.4

198.82

221.0

236.3

239.5

– lòbul– – àzig

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – frontal

191.1

198.3

225.0

237.5

239.6

– – inferior

162.5

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – mitjà

162.4

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – occipital

191.4

198.3

225.0

237.5

239.6

– – parietal

191.3

198.3

225.0

237.5

239.6

– – superior

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – temporal

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– lòbul de l’orella

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– localització de mastectomia (pell)

173.5

198.2

– – especificada com a teixit de la mama

174.8

198.81

– localització desconeguda o no especificada

199.1

199.1

234.9

229.9

238.9

239.9

– localització especificada NCAL

195.8

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– localitzacions múltiples NCAL

199.0

199.0

234.9

229.9

238.9

199.0

– mà NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– Mackenrodt, lligament de

183.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– malaltia generalitzada

199.0

199.0

234.9

229.9

238.9

199.0

– malar

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – regió -v. neoplàsia, galta– maluc NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– mama (teixit connectiu) (femenina) (teixit glandular) (teixits tous)

174.9

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – arèola

174.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – masculina

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – externa

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – inferior

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – interna

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – línia mitjana

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – localització de mastectomia (pell)

173.5

198.2

– – – especificada com a teixit de la mama

174.8

198.81

– – localitzacions contigües

174.8

– – localitzacions ectòpiques

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – masculina

175.9

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – arèola

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – mugró

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – teixit ectòpic

175.9

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – mugró

174.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – masculí

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – pell

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – prolongació (axil·lar)

174.6

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – quadrant inferoextern

174.5

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – quadrant inferointern

174.3

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – quadrant superoextern

174.4

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – quadrant superointern

174.2

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – regió central

174.1

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – superior

174.8

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– mandíbula

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – alveolar– – – mucosa

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – vora o apòfisi

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – – carcinoma

143.1

– – carcinoma

143.1

– mastoide -s (cèl·lules aèries) (antre) (cavitat)

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – os o apòfisi

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– matriu -v. neoplàsia, úter– maxil·lar

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– maxil·lar (superior)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – alveolar– – – mucosa

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – vora o apòfisi

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – – – carcinoma

143.0

– – antre

160.2

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – carcinoma

143.0

– – inferior -v. neoplàsia, mandíbula– – si

160.2

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – carcinoma (qualsevol tipus) (inferior) (superior)

195.0

– – os

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – carcinoma

143.9

– – – – inferior

143.1

– – – – superior

143.0

– – – inferior

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – superior

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – pell

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – teixits tous

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– meat– – extern (orella)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– mediastí, mediastínic

164.9

197.1

212.5

235.8

239.8

– – anterior

164.2

197.1

212.5

235.8

239.8

– – localitzacions contigües a cor i tim

164.8

– – posterior

164.3

197.1

212.5

235.8

239.8

– medul·la– – oblonga (bulb raquidi)

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– – suprarenal

194.0

198.7

234.8

227.0

237.2

239.7

– medul·la (òssia) NCAL

202.9

198.5

238.79

– medul·la espinal -v. neoplàsia, corda, espinal– melanoma -v. melanoma– melic, llombrígol, umbilical

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– melsa, esplènic NCAL

159.1

197.8

230.9

211.9

235.5

239.0

– – angle (còlon)

153.7

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– membrana fetal

181

198.82

233.2

219.8

236.1

239.5

– membrana sinovial -v. neoplàsia, teixit connectiu– meninges (cervell) (cerebrals) (cranials) (intracranials)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – espinal (medul·la)

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– menisc, articulació del genoll (extern) (intern)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– mentó

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– mesencèfal

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– mesenteri, mesentèrica

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– mesoapèndix

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– mesocòlon

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– mesofaringe -v. neoplàsia, orofaringe– mesoovari

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

mesosàlpinx

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– metacarp (qualsevol os)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– metastàtic -a NCAL -v.t. neoplàsia, per localització, secundària

199.1

– metatars (qualsevol os)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– miocardi

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– miometri

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– miopericardi

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– mont– – de Venus

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – del pubis

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– monyó cervical

180.8

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– mucosa– – alveolar (vora o apòfisi)

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – inferior

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – superior

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – bucal

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – galta

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – llavi -v. neoplàsia, llavi, interna– – nasal

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – oral

145.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– mugró (femení)

174.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – masculí

175.0

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– múscul -v.t. neoplàsia, teixit connectiu– – extraocular

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– nariu

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– nariu, narius (anterior) (posterior)

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– nas, nasal

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – ala (externa)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – cartílag

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – cavitat

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – – localitzacions contigües a sins accessoris o orella mitjana

160.8

– – coana

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – cornet (mucosa)

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – – os

170.0

198.5

2130

238.0

239.2

– – externa (pell)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – fossa

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – interna

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – mucosa

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – pell

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – septe

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – – vora posterior

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – si -v. neoplàsia, si– – vestíbul

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– nasal -v. neoplàsia, nas– natges

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– natja NCAL*

195.3

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– nervi (autònom) (gangli) (parasimpàtic) (perifèric) (simpàtic) -v.t. neoplàsia, teixit connectiu– – accessori (espinal)

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – acústic

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – auditiu

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – braquial

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – ciàtic

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – cranial (qualsevol)

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – crural

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – cubital

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – espinal NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – facial

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – glossofaringi

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – hipoglòs

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – intercostal

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – lumbar

171.7

198.89

215.7

238.1

239.2

– – medià

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – motor ocular comú

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – motor ocular extern

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – obturador

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – olfactori

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – òptic

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – patètic

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – perifèric NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – radial

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – sacre

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – trigemin

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– – vague

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– nervi o bulb olfactori

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– nervi o sistema nerviós autònom NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– nucli polpós

170.2

198.5

213.2

238.0

230.2

– occipital– – lòbul o pol, cervell

191.4

198.3

225.0

237.5

239.6

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– odontogènica -v. neoplàsia, maxil·lar, os– oliva (cervell)

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– opercle (cervell)

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– òptic -a, nervi, quiasma o via

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– oral (cavitat)

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – localitzacions contigües a llavi o faringe

149.8

– – mal definida

149.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – mucosa

145.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– òrbita

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – teixits tous

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– – ull

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– orella (externa)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – aurícula o pavelló

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – cartílag

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – conducte, extern

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – interna

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.8

– – lòbul

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – meat extern

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – mitjana

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.8

– – – localitzacions contigües a sins accessoris o cavitats nasals

160.8

– – pell

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– òrgan de Zuckerkandl

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– òrgan o aparell genital– – femení NCAL

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– – – localització especificada NCAL

184.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – – localitzacions contigües

184.8


– – masculí NCAL

187.9

198.82

233.6

222.9

236.6

239.5

– – – localització especificada NCAL

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– – – localitzacions contigües

187.8

– òrgan o aparell urinari NCAL

189.9

198.1

233.9

223.9

236.99

239.5

– – bufeta urinària -v. neoplàsia, bufeta– – localitzacions contigües

189.8

– – localitzacions especificades NCAL

189.8

198.1

233.9

223.89

236.99

239.5

– orifici (coll uterí)– – extern

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – intern

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– orifici cardial (estómac)

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– orofaringe

146.9

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – fenedura branquial (vestigi)

146.8

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

146.8

– – paret lateral

146.6

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – paret posterior

146.7

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – part especificada NCAL

146.8

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – pilars de la gola

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – val·lècula

146.3

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– – zona d’unió

146.5

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– os (periosti)

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2
Nota: Considereu que els carcinomes i adenocarcinomes de qualsevol tipus, excepte els intraossis o odontogènics, de les localitzacions enumerades a «neoplàsia, os» constitueixen una extensió metastàtica d’una localització primària no especificada. Codifiqueu-los dins 198.5 per a la codificació de morbiditat. i dins 199.1 per a la codificació de la causa de mort subjacent.


– – acetàbul

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – acromi (apòfisi)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – apèndix xifoide

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – articulació costovertebral

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – astràgal

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – atles

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – avantbraç

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – axis

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – braç NCAL

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – calcani

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – cama NCAL

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – canell

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – cara

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – – maxil·lar inferior

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – carp (qualsevol)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – cartílag costal

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – cartílag NCAL

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – cartílag o disc intervertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – clavícula

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – clivus

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – còccix

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – columna vertebral

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – – còccix

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – – sacre

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – colze

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – cornet

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – costella

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – crani

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – cranial

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – cúbit (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – cuboide

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – cuneïforme

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – canell

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – – turmell

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – curt

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – extremitat inferior

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – – extremitat superior

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – digital

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – dit de la mà

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – – dit del peu

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – dit de la mà (qualsevol)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – dit del peu (qualsevol)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – escafoide (carpià)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – – turmell

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – escàpula (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – esfenoide

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – espatlla

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – esquelet, esquelètic NCAL

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – esquena NCAL

170.2

198.5

213.2

238.0

239.2

– – estern

170.3

198.5

213.3

238.0

239.2

– – etmoide (laberint)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – extremitat NCAL

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – inferior (ossos llargs)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – – – ossos curts

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – – superior (ossos llargs)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – – – ossos curts

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – falanges

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – mà

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – – peu

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – fèmur (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – frontal

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – genoll

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – hioide

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – húmer (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – ili

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – innominat

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – isqui

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – llarg

170.9

198.5

213.9

238.0

239.2

– – – extremitat inferior NCAL

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – – extremitat superior NCAL

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – mà

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – malar

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – maluc

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – mandíbula

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – mastoide

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – maxil·lar (inferior)

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – – superior (os)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – maxil·lar (superior) (os)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – – inferior

170.1

198.5

213.1

238.0

239.2

– – metacarp (qualsevol)

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – metatars (qualsevol)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – moll de l’os NCAL

202.9

198.5

238.79

– – nas, nasal

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – navicular (turmell)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – – mà

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – occipital

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – òrbita

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – parietal

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – pelvià

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – peroné (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – peu

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – polze

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – púbic

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – radi (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– – ròtula

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – sacre

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – sella turca

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – taló

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – tars (qualsevol)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – temporal

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – tíbia (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– – trapezi

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – trapezoide

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – turmell

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– – unciforme

170.5

198.5

213.5

238.0

239.2

– – vèrtebra coccigeal

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – vèrtebra sacra

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – volta del crani

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – vòmer

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – zigomàtic

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– ovari

183.0

198.6

233.39

220

236.2

239.5

– oviducte

183.2

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– paladar

145.5

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – dur

145.2

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – tou

145.3

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – – cara posterior

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – cara rinofaríngia

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – cara superior

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – unió del paladar dur amb el paladar tou

145.5

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– pal·li

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– pàncrees

157.9

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – cap

157.0

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – cèl·lules dels illots

157.4

197.8

230.9

211.7

235.5

239.0

– – coll

157.8

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – conducte (de Santorini) (de Wirsung)

157.3

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – cos

157.1

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – cua

157.2

197.8

230.9

211.6

235.5

239.0

– – localitzacions contigües

157.8

– – teixit ectòpic

157.8

197.8

– panxell*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– papil·les interdentals

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – inferiors

143.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – superiors

143.0

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– paragangli NCAL

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7

– parametri

183.4

198.82

221.0

236.3

239.5

– paranèfrica

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– paraovari

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– pararectal

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– parasagital (regió)

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– parasellar

192.9

198.4

225.9

237.9

239.7

– paratiroide (glàndula)

194.1

198.89

234.8

227.1

237.4

239.7

– parauretral

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– – glàndula

189.4

198.1

233.9

223.89

236.99

239.5

– paravaginal

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– parènquima, ronyó

189.0

198.0

233.9

223.0

236.91

239.5

– parietal– – lòbul, cervell

191.3

198.3

225.0

237.5

239.6

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– paroòfor

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– paròtide (conducte) (glàndula)

142.0

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– parpella (inferior) (pell) (superior)

173.1

198.2

232.1

216.1

238.2

239.2

– – cartílag

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– parts pudendes (femenines)

184.4

198.82

233.3

221.2

236.3

239.5

– pavelló (orella) NCAL

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – cartílag

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– peduncle cerebral

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– pell NCAL

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.2

– – aixella, plec axil·lar

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – ala del nas

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – anus

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – àrea clavicular

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – aurícula (orella)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – avantbraç

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – braç

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – cama

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – canell

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – cap NCAL

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– – cara NCAL

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – cella

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – clítoris

184.3

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – coll

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– – columel·la

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – colze

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – comissura palpebral (ull) (interna) (externa)

173.1

198.2

232.1

216.1

238.2

239.2

– – conca

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – conducte auditiu (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – conducte auricular (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – cuir cabellut

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– – cuixa

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – dit de la mà

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – dit del peu

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – engonal

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – escrot

187.7

198.82

233.6

222.4

236.6

239.5

– – espai antecubital

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – espatlla

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – esquena

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – extremitat NCAL

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.5

– – – inferior

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – – superior

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – flanc

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – fossa o espai popliti

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – front

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – galta (externa)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – genoll

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – glabel·la

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – hèlix

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – llavi (inferior) (superior)

173.0

198.2

232.0

216.0

238.2

239.2

– – llavis– – – majors

184.1

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – menors

184.2

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – llombrígol, melic

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – localització de mastectomia

173.5

198.2

– – – especificada com a teixit de la mama

174.8

198.81

– – localitzacions contigües

173.8

– – localitzacions especificades NCAL

173.8

198.2

232.8

216.8

232.8

239.2

– – mà

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – maluc

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – mama

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – maxil·lar

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – meat, acústic (extern)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – melic, llombrígol

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – mentó

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – nas (extern)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – natja, natges

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – orella (externa)

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – òrgans genitals femenins (externs)

184.4

198.82

233.30

221.2

236.3

239.5

– – – clítoris

184.3

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – llavi vulvar NCAL

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – – major

184.1

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – – menor

184.2

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – parts pudendes

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – – vulva

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– – òrgans genitals masculins

187.9

198.82

233.6

222.9

236.6

239.5

– – – escrot

187.7

198.82

233.6

222.4

236.6

239.5

– – – penis

187.4

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – – prepuci

187.1

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – palmell

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – panxell

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – paret abdominal

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – paret toràcica

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – parpella (inferior) (superior)

173.1

198.2

232.1

216.1

238.2

239.2

– – pavelló de l’orella

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – penis NCAL

187.4

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – perianal

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – perineu

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – peu

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – planta del peu

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – plantar

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – plec submamari

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – polze

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – prepuci

187.1

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – pubis

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió cervical

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– – regió escapular

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió glútia

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió infraclavicular

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió inguinal

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió sacrococcigeal

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – regió supraclavicular

173.4

198.2

232.4

216.4

238.2

239.2

– – sobrecella

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – taló

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – templa

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– – trague

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– – tronc

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– – turmell

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– – vulva

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– pelviabdominal

195.8

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– pelvis, pelvià -ana

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – os

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – paret

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – renal

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – sòl

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – víscera

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– penis

187.4

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – cos (cavernós)

187.3

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – gland

187.2

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– – pell NCAL

187.4

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– periadrenal (teixit)

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– periamigdalí (teixit)

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– perianal (pell)

173.5

198.2

232.5

216.5

238.2

239.2

– pericardi

164.1

198.89

212.7

238.9

239.8

– perinèfrica

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– perineu

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– periosti -v. neoplàsia, os– peripancreàtica

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– perirectal (teixit)

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– perirenal (teixit)

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– peritoneu, peritoneal (cavitat)

158.9

197.6

211.8

235.4

239.0

– – localitzacions contigües

158.8

– – – a òrgans digestius

159.8

– – parietal

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– – part especificada NCAL

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– – pelviana

158.8

197.6

211.8

235.4

239.0

– peroné (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– peu NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– piamàter (cerebral) (cranial)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – espinal

192.3

198.4

225.4

237.6

239.7

– pilars de la gola

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– pílor

151.1

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– pilòric– – antre

151.2

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – conducte

151.1

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– pineal (cos) (glàndula)

194.4

198.89

234.8

227.4

237.1

239.7

– piràmide (cervell)

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– pituïtari -ària (cos) (fossa) (glàndula) (lòbul)

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– placenta

181

198.82

233.2

219.8

236.1

239.5

– plec aritenoepiglòtic

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – cara hipofaríngia

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – cara laríngia

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – zona marginal

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– plec glossopalatí

146.2

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– plec interaritenoïdal

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – cara hipofaríngia

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– – cara laríngia

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– – zona marginal

148.2

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– plec -s glossoepiglòtic -s

146.4

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– pleura, pleural (cavitat)

163.9

197.2

212.4

235.8

239.1

– – localitzacions contigües

163.8

– – parietal

163.0

197.2

212.4

235.8

239.1

– – visceral

163.1

197.2

212.4

235.8

239.1

– plexe– – braquial

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – cervical

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – coroide

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– – lumbosacre

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – sacre

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– pluriendocrina

194.8

198.89

234.8

227.8

237.4

239.7

– pol– – frontal

191.1

198.3

225.0

237.5

239.6

– – occipital

191.4

198.3

225.0

237.5

239.6

– polze NCAL*

195.4

198.89

232.6

229.8

238.8

239.8

– pontocerebel·lós (angle)

191.6

198.3

225.0

237.5

239.6

– postcricoïdal (regió)

148.0

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– prepílor

151.1

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– prepuci

187.1

198.82

233.5

222.1

236.6

239.5

– presacra (regió)

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– pròstata (glándula)

185

198.82

233.4

222.2

236.5

239.5

– – utricle

189.3

198.1

233.9

223.81

236.99

239.5

– protuberància anular

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– pubis

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– pulmó, pulmonar

162.9

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – bronqui principal

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – carina

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – hil

162.2

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – llengüeta

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul àzig

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul inferior

162.5

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul mitjà

162.4

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul NCAL

162.9

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – lòbul superior

162.3

197.0

231.2

212.3

235.7

239.1

– – localitzacions contigües a bronqui o tràquea

162.8

– putamen

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– quiasma òptic

192.0

198.4

225.1

237.9

239.7

– radi (qualsevol part)

170.4

198.5

213.4

238.0

239.2

– recte (ampul·la)

154.1

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– – i còlon

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– – localitzacions contigües a anus o unió rectosigmoide

154.8

– rectosigmoide (còlon) (unió)

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– – localitzacions contigües a anus o recte

154.8

– regió cervical

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– regió escapular

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– regió glútia*

195.3

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– regió supraclavicular

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– renal

189.0

198.0

233.9

223.0

236.91

239.5

– – calze

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – hil

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – parènquima

189.0

198.0

233.9

223.0

236.91

239.5

– – pelvis

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– respiratori -òria– – òrgans o aparell NCAL

165.9

197.3

231.9

212.9

235.9

239.1

– – – localitzacions contigües a òrgans intratoràcics

165.8

– – – localitzacions especificades NCAL

165.8

197.3

231.8

212.8

235.9

239.1

– – via NCAL

165.9

197.3

231.9

212.9

235.9

239.1

– – – superior

165.0

197.3

231.9

212.9

235.9

239.1

– retina

190.5

198.4

234.0

224.5

238.8

239.8

– retrobulbar

190.1

198.4

224.1

238.8

239.8

– retrocecal

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– retrofaríngia

149.0

198.89

230.0

210.9

235.1

239.0

– retromolar (àrea) (triangle) (trígon)

145.6

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– retroorbitària

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– retroperitoneal (espai) (teixit)

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– – localitzacions contigües

158.8

– retroperitoneu

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– – localitzacions contigües

158.8

– retrovesical (septe)

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– rinencèfal

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– rinofaringe, rinofaringi -íngia

147.9

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – localització especificada NCAL

147.8

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – localitzacions contigües

147.8

– – paret

147.9

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – anterior

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – lateral

147.2

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – posterior

147.1

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – – superior

147.0

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – sòl

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – volta

147.0

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– ronyó (parènquima)

189.0

198.0

233.9

223.0

236.91

239.5

– – calze

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – hil

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – pelvis

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– Rosenmüller, fossa de

147.2

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– ròtula

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– sacre, sacra (vèrtebra)

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– sacrocòccix, sacrococcigeal

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– – regió

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– salpinx (uterí)

183.2

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– sella turca

194.3

198.89

234.8

227.3

237.0

239.7

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– septe– – nasal

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – – vora posterior

147.3

198.89

230.0

210.7

235.1

239.0

– – rectovaginal

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – rectovesical

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – uretrovaginal

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– – vesicovaginal

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– septe o paret rectovaginal

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– si (accessori)

160.9

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – esfenoïdal

160.5

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – etmoïdal

160.3

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – frontal

160.4

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – localitzacions contigües a orella mitjana o fosses nasals

160.8

– – maxil·lar

160.2

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – nasal, paranasal NCAL

160.9

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– – os (qualsevol)

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – piriforme

148.1

198.89

230.0

210.8

235.1

239.0

– símfisi púbica

170.6

198.5

213.6

238.0

239.2

– sistema nerviós (central) NCAL

192.9

198.4

225.9

237.9

239.7

– – autònom NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – cervell -v.t. neoplàsia, cervell– – – membrana o meninges

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– – localitzacions contigües

192.8

– – parasimpàtic NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – simpàtic NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– sistema nerviós o sistema nerviós simpàtic NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– solc glossofaringi

146.1

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– solc nasolabial

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– subcutani (nòdul) (teixit) NCAL -v. neoplàsia, teixit connectiu– subdural

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– subesternal

164.2

197.1

212.5

235.8

239.8

– subglotis, subglòtica

161.2

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– sublingual

144.9

198.89

230.0

210.3

235.1

239.0

– – glàndula o conducte

142.2

198.89

230.0

210.2

235.0

239.0

– submentoniana

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– subpleural

162.9

197.0

212.3

235.7

239.1

– substància blanca (central) (cerebral)

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– supraglotis

161.1

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– suprarenal (càpsula) (còrtex) (glàndula) (medul·la)

194.0

198.7

234.8

227.0

237.2

239.7

– suprarenal (còrtex) (glàndula) (medul·la)

194.0

198.7

234.8

227.0

237.2

239.7

– suprasellar (regió)

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– tàlem

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– taló NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– tapètum, cervell

191.8

198.3

225.0

237.5

239.6

– tars (qualsevol os)

170.8

198.5

213.8

238.0

239.2

– teixit adipós (v.t. neoplàsia, teixit connectiu)

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– teixit connectiu NCAL

171.9

198.89

215.9

238.1

239.2

– – abdomen

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – aixella

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – aurícula (orella)

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – avantbraç

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – braç

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – cama

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – canell

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – cap

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – cara

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – coll

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – colze

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – cuir cabellut

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – cuixa

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – diafragma

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – dit de la mà

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – dit del peu

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – engonal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – espatlla

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – esquena

171.7

198.89

215.7

238.1

239.2

– – estómac

171.5

198.89

215.5

238.1

– – extrarectal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – extremitat

171.8

198.89

215.8

238.1

239.2

– – – inferior

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – – superior

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – flanc

171.7

198.89

215.7

238.1

239.2

– – fossa isquiorectal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – fossa o espai antecubital

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – fossa o espai popliti

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – fossa pterigoïdal

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – front

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – galta

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – gàstric

171.5

198.89

215.5

238.1

– – gastrointestinal

171.5

198.89

215.5

238.1

– – genoll

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – grans vasos NCAL

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – hipocondri

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – inguinal (canal) (regió)

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – intestí

171.5

198.89

215.5

238.1

– – intratoràcic

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – localitzacions contigües

171.8

– – mà

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – maluc

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – mama (femenina) (v.t. neoplàsia, mama)

174.9

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – – masculina

175.9

198.81

233.0

217

238.3

239.3

– – maxil·lar

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – melic, llombrígol

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – mentó

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – múscul psoes

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – múscul psoes ilíac

171.6

198.89

215.5

238.1

239.2

– – natja, natges

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – òrbita

190.1

198.4

234.0

224.1

238.8

239.8

– – orella (externa)

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – panxell

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – pararectal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – parauretral

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – paravaginal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – paret abdominal

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – parpella

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – pell (dermis) NCAL

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.2

– – pelviabdominal

171.8

198.89

215.8

238.1

239.2

– – pelvis (sòl)

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – perineu

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – perirectal (teixit)

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – periuretral (teixit)

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – peu

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – polze

171.2

198.89

215.2

238.1

239.2

– – presacre

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – rectovesical

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – regió cervical

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – regió escapular

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – regió glútia

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – regió infraclavicular

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – regió sacrococcigeal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – regió supraclavicular

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – regió temporal

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – retroperitoneu

158.0

197.6

211.8

235.4

239.0

– – septe o paret rectovaginal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– – submentonià

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – taló

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – templa

171.0

198.89

215.0

238.1

239.2

– – toràcic -a (conducte) (paret)

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – tòrax (paret)

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – tronc

171.7

198.89

215.7

238.1

239.2

– – turmell

171.3

198.89

215.3

238.1

239.2

– – vesicorectal

171.6

198.89

215.6

238.1

239.2

– teixit fibrós -v. neoplàsia, teixit connectiu– teixit hematopoètic NCAL

202.8

198.89

238.79

– teixit insular (pàncrees)

157.4

197.8

230.9

211.7

235.5

239.0

– – cervell

191.0

198.3

225.0

237.5

239.6

– teixit periodòntic NCAL

143.9

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– teixit periuretral

195.3

198.89

229.8

238.8

239.8

– teixit vesicocervical

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– templa (pell)

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– temporal– – lòbul o pol

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– – os

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– – regió

195.0

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – – pell

173.3

198.2

232.3

216.3

238.2

239.2

– tenda (cerebel)

192.1

198.4

225.2

237.6

239.7

– tendó (beina) -v. neoplàsia, teixit connectiu– teixits tous -v. neoplàsia, teixit connectiu– testicle -s (descendits -s) (escrotal -s)

186.9

198.82

233.6

222.0

236.4

239.5

– – ectòpic -s

186.0

198.82

233.6

222.0

236.4

239.5

– – no descendit -s

186.0

198.82

233.6

222.0

236.4

239.5

– – retingut -s

186.0

198.82

233.6

222.0

236.4

239.5

– tíbia (qualsevol part)

170.7

198.5

213.7

238.0

239.2

– tim (glàndula)

164.0

198.89

212.6

235.8

239.8

– – localitzacions contigües a cor i mediastí

164.8

– tiroide (glàndula)

193

198.89

234.8

226

237.4

239.7

– – cartílag

161.3

197.3

231.0

212.1

235.6

239.1

– tòrax, toràcic -a (cavitat) (òrgans NCAL)

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– – conducte

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– – paret NCAL

195.1

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– tracte genitourinari– – femení

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– – masculí

187.9

198.82

233.6

222.9

236.6

239.5

– tracte motor

192.9

198.4

225.9

237.9

239.7

– – cervell

191.9

198.3

225.0

237.5

239.6

– – espinal

192.2

198.3

225.3

237.5

239.7

– tracte uveal

190.0

198.4

234.0

224.0

238.8

239.8

– trague

173.2

198.2

232.2

216.2

238.2

239.2

– tràquea (cartílag) (mucosa)

162.0

197.3

231.1

212.2

235.7

239.1

– – localitzacions contigües a bronqui o pulmó

162.8

– traqueobronquial

162.8

197.3

231.1

212.2

235.7

239.1

– – localitzacions contigües a pulmó

162.8

– trompa de Fal·lopi (accessòria)

183.2

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– trompa d’Eustaqui

160.1

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– tronc cerebral

191.7

198.3

225.0

237.5

239.6

– tronc NCAL*

195.8

198.89

232.5

229.8

238.8

239.8

– tub digestiu NCAL

159.9

197.8

230.9

211.9

235.5

239.0

– tuboovàrica

183.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– túnica vaginal

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– turmell NCAL*

195.5

198.89

232.7

229.8

238.8

239.8

– ull NCAL

190.9

198.4

234.0

224.9

238.8

239.8

– – localitzacions contigües

190.8

– – localitzacions especificades NCAL

190.8

198.4

234.0

224.8

238.8

239.8

– uncus, cervell

191.2

198.3

225.0

237.5

239.6

– ungla

173.9

198.2

232.9

216.9

238.2

239.2

– – dit de la mà

173.6

198.2

232.6

216.6

238.2

239.2

– – dit del peu

173.7

198.2

232.7

216.7

238.2

239.2

– unió– – anorectal

154.8

197.5

230.7

211.4

235.5

239.0

– – cardioesofàgica

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – esofagogàstrica

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – esquamocilíndrica del coll uterí

180.8

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – gastroesofàgica

151.0

197.8

230.2

211.1

235.2

239.0

– – ileocecal

153.4

197.5

230.3

211.3

235.2

239.0

– – paladar dur amb el paladar tou

145.5

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – pelvirectal

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– – pieloureteral

189.1

198.0

233.9

223.1

236.91

239.5

– – rectosigmoide

154.0

197.5

230.4

211.4

235.2

239.0

– úrac

188.7

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– urèter, ureteral

189.2

198.1

233.9

223.2

236.91

239.5

– – orifici (bufeta urinària)

188.6

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– uretra, uretral (glàndula)

189.3

198.1

233.9

223.81

236.99

239.5

– – orifici intern

188.5

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– uretrovaginal (septe)

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– uretrovesical (unió)

188.6

198.1

233.7

223.3

236.7

239.4

– úter, uterí -ina

179

198.82

233.2

219.9

236.0

239.5

– – annexos NCAL

183.9

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – – localitzacions contigües

183.8

– – banya

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – coll uterí

180.9

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – corpus

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – cos

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – – localitzacions contigües

182.8

– – endocèrvix (canal) (glàndula)

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – endometri

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – exocèrvix

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – fons

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – istme

182.1

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – lligament

183.4

198.82

221.0

236.3

239.5

– – – ample

183.3

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– – – rodó

183.5

198.82

221.0

236.3

239.5

– – miometri

182.0

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – orifici extern

180.1

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – orifici intern

180.0

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– – segment inferior

182.1

198.82

233.2

219.1

236.0

239.5

– – trompa de Fal·lopi

183.2

198.82

233.39

221.0

236.3

239.5

– – unió esquamocilíndrica

180.8

198.82

233.1

219.0

236.0

239.5

– uteroovàric -a

183.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – lligament

183.3

198.82

221.0

236.3

239.5

– utricle prostàtic

189.3

198.1

233.9

223.81

236.99

239.5

– úvula

145.4

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– vagina, vaginal (fòrnix) (volta) (paret)

184.0

198.82

233.31

221.1

236.3

239.5

– vaginovesical

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– – septe

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– val·lècula (epiglotis)

146.3

198.89

230.0

210.6

235.1

239.0

– vas sanguini -v. neoplàsia, teixit connectiu– vascular -v. neoplàsia, teixit connectiu– Vater, ampul·la de

156.2

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– vena cava (abdominal) (inferior)

171.5

198.89

215.5

238.1

239.2

– – superior

171.4

198.89

215.4

238.1

239.2

– vena, venós -a -v. neoplàsia, teixit connectiu– ventricle (cerebral) (sòl) (quart) (lateral) (tercer)

191.5

198.3

225.0

237.5

239.6

– – cardíac (esquerre) (dret)

164.1

198.89

212.7

238.8

239.8

– vermis, cerebel

191.6

198.3

225.0

237.5

239.6

– vesical -v. neoplàsia, bufeta– vesicorectal

195.3

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– vesicovaginal

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– – septe

184.9

198.82

233.39

221.9

236.3

239.5

– vesícula biliar

156.0

197.8

230.8

211.5

235.3

239.0

– – localitzacions contigües a conductes biliars extrahepàtics

156.8

– vesícula seminal

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– vestíbul– – boca

145.1

198.89

230.0

210.4

235.1

239.0

– – nas

160.0

197.3

231.8

212.0

235.9

239.1

– víscera NCAL

195.8

198.89

234.8

229.8

238.8

239.8

– volta del crani

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– vòmer

170.0

198.5

213.0

238.0

239.2

– vora vermella -v. neoplàsia, llavi– vulva

184.4

198.82

233.32

221.2

236.3

239.5

– Wolff (cos) (conducte)– – femení

184.8

198.82

233.39

221.8

236.3

239.5

– – masculí

187.8

198.82

233.6

222.8

236.6

239.5

– zona cloacal

154.8

197.5

230.7

211.4

235.5

239.0

– zona hemorroïdal

154.2

197.5

230.5

211.4

235.5

239.0

– Zuckerkandl, òrgan de

194.6

198.89

227.6

237.3

239.7